Behandling av personuppgifter

Wirayas policy för behandling av personuppgifter som inhämtas via våra webbplatser.

INLEDNING & GODKÄNNANDE

Genom att använda Wirayas webbplatser godkänner du användningen av din information i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Genom att lämna information via webbplatserna, ger du ditt samtycke till den hantering av personuppgifter som är beskriven nedan.

PERSONUPPGIFTER

Wiraya behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och nedan angivna principer. 

I denna policy avser begreppet “personuppgift” information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person (d.v.s. en människa), t.ex. namn, adress, födelsedatum.

INSAMLANDE AV PERSONUPPGIFTER

Wiraya samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du...

- Anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier.

- Tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.

- Svarar på enkäter och deltar i undersökningar.

- Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av besökaren. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis följande information: namn, adress, nuvarande titel, telefon- och/eller faxnummer och e-postadress.  

ÄNDAMÅLET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med att du via våra webbplatser beställer nyhetsbrev eller anmäler dig till våra kurser och seminarier, registreras du hos Wiraya. Du kan även välja att registera dig på våra webbplatser för att till exempel få tillgång till specifikt innehåll, delta vid ett evenemang, svara på en undersökning, eller efterfråga information kring specifika intresseområden. 

Information som du lämnar registreras och används för administration av beställda tjänster och för att personalisera och förbättra våra webbplatser. Uppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål eller för att skicka reklammaterial eller kommunikation avseende tjänster tillhandahållna av Wiraya som vi tror kan vara av intresse för dig, samt uppföljning för utveckling och förbättring av Wirayas tjänster.

Om du deltar i enkäter och undersökningar, söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Vi använder eller delar inte personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med det ursprungliga ändamål för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.

BESÖKARENS RÄTTIGHETER

Du kan när som helst begära att vi slutar skicka e-post eller annan kommunikation som genereras baserat på din registrering på våra webbplatser.

Besökare som önskar få en kopia av sina personuppgifter bör kontakta oss. I samtliga fall kommer vi att behandla förfrågningar om att komma åt information eller ändra information i enlighet med tillämpliga legala krav.

Om och när personuppgifter behandlas, åtar sig Wiraya att tillse att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Wiraya kommer aldrig att sälja, publicera eller lämna ut uppgifter om någon besökare till någon icke närstående tredje part utan att först underrätta besökaren och inhämta uttryckliga tillstånd och godkännande. 

Vi kan även komma att tillhandahålla dina personuppgifter till andra enheter inom Wiraya i syfte att förmedla information till dig som kan vara av intresse och för att genomföra marknads- eller andra undersökningar. Om vi beslutar att sälja, köpa, gå samman eller på annat sätt omorganisera vår affärsverksamhet kan detta innebära att vi överför personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare.

SÄKERHET

Wiraya vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via Wirayas webbplatser. Dessa anställda är skyldiga att hålla sådana känsliga uppgifter konfidentiella. 

BLOGGAR, FORUM OCH ANNAN SOCIAL MEDIA

Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum och andra social media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt "Social media-applikationer”). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation, över vilka vi har lite eller ingen kontroll. Därför tar vi inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

KONTAKTA OSS

Om du har några frågor eller problem beträffande denna personuppgiftspolicy eller avseende eventuell behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på info@wiraya.com .